VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN DÀY HAI HÀNG ĐẠN

Cấu trúc của vòng bi (bạc đạn) tròn dày hai hàng đạn (vòng bi đỡ chặn tiếp xúc góc hai dãy) tương tự như hai vòng bi (bạc đạn) ốc bích ghép cặp theo kiểu lưng đối lưng. Do số lượng bi được lắp vào mỗi dãy ít hơn so với loại vòng bi (bạc đạn) ốc bích. Vòng bi (bạc đạn) tròn dày hai hàng đạn chịu tải trọng dọc trục thấp hơn so với loại vòng bi (bạc đạn) ghép cặp hai vòng bi (bạc đạn) ốc bích được lắp theo kiểu lưng đối lưng.

Những loại vòng bi (bạc đạn) này có thể chịu tải trọng hướng tâm, lực moment và tải trọng hướng trục ở cả hai phía.

Mới

Đường kính trong (d) : 10 mm
Đường kính ngoài (D) : 30 mm
Độ dày vòng bi (B) : 14.3 mm
Trọng lượng : 0.049 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 12 mm
Đường kính ngoài (D) : 32 mm
Độ dày vòng bi (B) : 15.9 mm
Trọng lượng : 0.057 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 17 mm
Đường kính ngoài (D) : 40 mm
Độ dày vòng bi (B) : 17.5 mm
Trọng lượng : 0.096 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 20 mm
Đường kính ngoài (D) : 47 mm
Độ dày vòng bi (B) : 20.6 mm
Trọng lượng : 0.153 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 52 mm
Độ dày vòng bi (B) : 20.6 mm
Trọng lượng : 0.175 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23.8 mm
Trọng lượng : 0.286 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 27 mm
Trọng lượng : 0.436 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 30.2 mm
Trọng lượng : 0.590 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 85 mm
Độ dày vòng bi (B) : 30.2 mm
Trọng lượng : 0.640 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 30.2 mm
Trọng lượng : 0.689 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 33.3 mm
Trọng lượng : 0.986 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 36.5 mm
Trọng lượng : 1.270 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 38.1 mm
Trọng lượng : 1.570 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 125 mm
Độ dày vòng bi (B) : 39.7 mm
Trọng lượng : 1.800 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 41.3 mm
Trọng lượng : 1.900 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 80 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 44.4 mm
Trọng lượng : 2.390 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 85 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (B) : 49.2 mm
Trọng lượng : 3.060 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 90 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (B) : 54.4 mm
Trọng lượng : 3.73 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 95 mm
Đường kính ngoài (D) : 170 mm
Độ dày vòng bi (B) : 55.6 mm
Trọng lượng : 4.860 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 15 mm
Đường kính ngoài (D) : 42 mm
Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
Trọng lượng : n/a Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 17 mm
Đường kính ngoài (D) : 47 mm
Độ dày vòng bi (B) : 22.2 mm
Trọng lượng : 0.181 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 20 mm
Đường kính ngoài (D) : 52 mm
Độ dày vòng bi (B) : 22.2 mm
Trọng lượng : 0.217 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25.4 mm
Trọng lượng : 0.362 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 30.2 mm
Trọng lượng : 0.553 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 34.9 mm
Trọng lượng : 0.766 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 36.5 mm
Trọng lượng : 1.010 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 39.7 mm
Trọng lượng : 1.340 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 44.4 mm
Trọng lượng : 1.810 Kg
Chủng loại : Vòng bi / Bạc đạn tròn dày hai hàng đạn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Hãng sản xuất : KG International FZCO

KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com