VÒNG BI / BẠC ĐẠN SAMICK (HÀN QUỐC)

SAMICK Precision Ind. Co., Ltd là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến Nhà máy tự động với đặc sản, sản xuất và bán các chuyển động của mang chuyển động tuyến tính mà nó cạnh tranh với sự phát triển kỹ thuật hình thức. Ngoài ra, SAMICK Precision Ind, Công ty TNHH nó là một chiều rộng tập trung của các trụ sở của một bên được lựa chọn trong hàng lớp đầu tiên trên toàn thế giới, nó được nâng tên của Hàn Quốc.

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com