Sản phẩm

Mới

 • Đường kính trong (d) : 22 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  28 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Trọng lượng : Kg 
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) kim
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 20 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  26 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Trọng lượng : Kg 
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) kim
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 300 mm
Độ dày vòng bi (B) : 118 mm
Trọng lượng :  34.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 170 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (B) : 109 mm
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 160 mm
Đường kính ngoài (D) : 270 mm
Độ dày vòng bi (B) : 109 mm
Trọng lượng :  26 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 150 mm
Đường kính ngoài (D) : 250 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  20.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 140 mm
Đường kính ngoài (D) : 225 mm
Độ dày vòng bi (B) : 85 mm
Trọng lượng :  13.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 130 mm
Đường kính ngoài (D) : 210 mm
Độ dày vòng bi (B) : 80 mm
Trọng lượng :  11 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 120 mm
Đường kính ngoài (D) : 200 mm
Độ dày vòng bi (B) : 80 mm
Trọng lượng :  10.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 110 mm
Đường kính ngoài (D) : 180 mm
Độ dày vòng bi (B) : 69 mm
Trọng lượng :  7.07 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 200 mm
Đường kính ngoài (D) : 310 mm
Độ dày vòng bi (B) : 109 mm
Trọng lượng :  31 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 190 mm
Đường kính ngoài (D) : 290 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  24.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  23.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  23.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 170 mm
Đường kính ngoài (D) : 260 mm
Độ dày vòng bi (B) : 90 mm
Trọng lượng :  17.7 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 160 mm
Đường kính ngoài (D) : 240 mm
Độ dày vòng bi (B) : 80 mm
Trọng lượng : 13 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 150 mm
Đường kính ngoài (D) : 225 mm
Độ dày vòng bi (B) : 75 mm
Trọng lượng : 10.7 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 140 mm
Đường kính ngoài (D) : 210 mm
Độ dày vòng bi (B) : 69 mm
Trọng lượng : 8.57 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 130 mm
Đường kính ngoài (D) : 200 mm
Độ dày vòng bi (B) : 69 mm
Trọng lượng : 8.08 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 120 mm
Đường kính ngoài (D) : 180 mm
Độ dày vòng bi (B) : 60 mm
Trọng lượng : 5.48 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 320 mm
Đường kính ngoài (D) : 580 mm
Độ dày vòng bi (B) : 208 mm
Trọng lượng :  243 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 300 mm
Đường kính ngoài (D) : 540 mm
Độ dày vòng bi (B) : 192 mm
Trọng lượng :  193 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 280 mm
Đường kính ngoài (D) : 500 mm
Độ dày vòng bi (B) : 176 mm
Trọng lượng :  150 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 260 mm
Đường kính ngoài (D) : 480 mm
Độ dày vòng bi (B) : 174 mm
Trọng lượng :  141 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 240 mm
Đường kính ngoài (D) : 440 mm
Độ dày vòng bi (B) : 160 mm
Trọng lượng :  108 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 220 mm
Đường kính ngoài (D) : 400 mm
Độ dày vòng bi (B) : 144 mm
Trọng lượng :  80 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 200 mm
Đường kính ngoài (D) : 360 mm
Độ dày vòng bi (B) : 128 mm
Trọng lượng : 57.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 190 mm
Đường kính ngoài (D) : 340 mm
Độ dày vòng bi (B) : 120 mm
Trọng lượng : 47.6 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com