PAYMENT OPTIONS:

  • By cash or bank transfer 
  • Thanh toán trước hoặc sau khi giao nhận hàng tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.

Top